За FoxLaser

FoxLaser предлага комплексни решения и качество без компромис, в обработката на листов и профилиран материал от метали и неметали.

Имаме богат опит и експертиза в областта, натрупан благодарение на разнообразните предизвикателства и сложни задачи от страна на клиентите ни, на които сме отговорили през годините. 

Вярваме в силата на екипа и инвестираме в неговото обучение. Разчитаме на най-съвременни машини и технологии, за да гарантираме бързина и високо ниво на свършената работа. 

Качеството на нашата продукция, удовлетворението на клиентите и постоянното ни усъвършенстване като специалисти, са нашите основни цели. 

От декември 2013 г. фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 от TUV NORD CERT GmbH.

От 2016 г. сме сертифицирани и по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, а от 2017г. - работим според изискванията на ISO 3834-2.

Днес FoxLaser е достоен партньор на Европейски компании, търсещи надеждни и коректни партньори в областта на листообработката на метали, както и фирми от България с постоянен износ на продукция в Европа и по света.

Без съмнение, добрата работа и високите резултати правят впечатление дори извън границите на България. 

 

 

 

 

 

 

Договор за повишаване на енергийната ефективност на "Фокс Лазер” ЕООД

На 17.08.2017 г. „Фокс Лазер“ ЕООД  сключи Договор BG16RFOP002-3.001-0806-C01, за безвъзмездна финансова помощ, по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, Приоритетна ос 3: „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел  3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” на Оперативната програма.

Наименование на проекта: “Повишаване на енергийната ефективност на "Фокс Лазер" ЕООД”

Срокът за изпълнение на Договора е 18 месеца, като проектът стартира на 17.08.2017 г. и приключва на 16.02.2019г.

 

 

 

 

 

 

Договор по ОПРЧР за 347 503 лева подписа Фокс Лазер ЕООД

Договор за 347 503 лева, които 295 377,55лв от ЕСФ и 52 125,15лв национално финансиране, подписа Фокс Лазер ЕООД на 23.08.2017 година. Договорът се осъществява по схема BG05M9OP001-1.008 Добри и безопасни условия на труд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.