За FoxLaser

FoxLaser предлага комплексни решения и качество без компромис, в обработката на листов и профилиран материал от метали и неметали.

Имаме богат опит и експертиза в областта, натрупан благодарение на разнообразните предизвикателства и сложни задачи от страна на клиентите ни, на които сме отговорили през годините. 

Вярваме в силата на екипа и инвестираме в неговото обучение. Разчитаме на най-съвременни машини и технологии, за да гарантираме бързина и високо ниво на свършената работа. 

Качеството на нашата продукция, удовлетворението на клиентите и постоянното ни усъвършенстване като специалисти, са нашите основни цели. 

От декември 2013 г. фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 от TUV NORD CERT GmbH.

От 2016 г. сме сертифицирани по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, а от 2018г. притежаваме заваръчен сертификат ISO 3834-2.

Днес FoxLaser е достоен партньор на Европейски компании, търсещи надеждни и коректни партньори в областта на листообработката на метали, както и фирми от България с постоянен износ на продукция в Европа и по света.

Без съмнение, добрата работа и високите резултати правят впечатление дори извън границите на България. 

Свържете се с нас

 

 

 

 

 

 

Договор за повишаване на енергийната ефективност на "Фокс Лазер” ЕООД

На 17.08.2017 г. „Фокс Лазер“ ЕООД  сключи Договор BG16RFOP002-3.001-0806-C01, за безвъзмездна финансова помощ, по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, Приоритетна ос 3: „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел  3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” на Оперативната програма.

Наименование на проекта: “Повишаване на енергийната ефективност на "Фокс Лазер" ЕООД”

Срокът за изпълнение на Договора е 18 месеца, като проектът стартира на 17.08.2017 г. и приключва на 16.02.2019г.

ОЩЕ ЗА ПРОЕКТА

 

 

 

 

 

 

Договор по ОПРЧР за 347 503 лева подписа Фокс Лазер ЕООД

Договор за 347 503 лева, които 295 377,55лв от ЕСФ и 52 125,15лв национално финансиране, подписа Фокс Лазер ЕООД на 23.08.2017 година. Договорът се осъществява по схема BG05M9OP001-1.008 Добри и безопасни условия на труд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

ОЩЕ ЗА ПРОЕКТА
 

 

 

 

 

Обявление

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

 ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0944-C01

„Добри и безопасни условия на труд във Фокс Лазер ЕООД“

 Процедура за определяне на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ – „Избор с публична покана“

 Описание на предмета на процедурата:

Доставка по осигуряване на средства за колективна защита – закупуване на специализирани производствени ДМА за подобряване на условията на труд по шест обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Доставка на канални охлаждащи производствени климатици – 7 бр., съгласно Техническа спецификация на Възложителя;

Обособена позиция 2: Доставка на климатична сплит система – 4 бр., съгласно Техническа спецификация на Възложителя;

Обособена позиция 3: Доставка на смукателен вентилатор, предназначен за вентилация и климатизация на промишлени сгради – 1 бр., съгласно Техническа спецификация на Възложителя;

Обособена позиция 4: Доставка на въздушен миксер – 5 бр., съгласно Техническа спецификация на Възложителя;

Обособена позиция 5: Доставка на мобилен индустриален филтърен аспиратор – 2 бр., съгласно Техническа спецификация на Възложителя;

Обособена позиция 6: Доставка на мобилен индустриален филтърен аспиратор с искроуловител – 1 бр., съгласно Техническа спецификация на Възложителя

 

Дата на публикуване: 12.02.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 19.02.2018 г.

Ще се приемат оферти до 23:59 часа на посочената крайна дата

 

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 За да свалите пояснителните документи и тези за кандидатстване, кликнете тук

 

 

 

 

Обявление

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

 ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0944-C01

„Добри и безопасни условия на труд във Фокс Лазер ЕООД“

 Процедура за определяне на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ – „Избор с публична покана“

 Описание на предмета на процедурата:

Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло, съгласно Техническа спецификация на Възложителя

 

Дата на публикуване: 17.05.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 25.05.2018 г.

Ще се приемат оферти до 23:59 часа на посочената крайна дата

 

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 За да свалите пояснителните документи и тези за кандидатстване, кликнете тук

 

 

 

 

Обявление

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

ПО ПРОЕКТ: BG16RFOP002-3.001-0806-C01

„Повишаване на енергийната ефективност на "Фокс Лазер" ЕООД

 

 Процедура за определяне на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ – „Избор с публична покана“

Описание на предмета на процедурата:

 

Доставка на оборудване по обособени позиции:

 

ОП 1: Доставка на CNC Серво-електрическа револверна щанц преса

ОП 2: Доставка на Файбър система за лазерно рязане

ОП 3: Доставка на Абкант преса (серво – електрическа – хидравлична)

ОП 4: Доставка на Линия за прахово боядисване

Дата на публикуване: 29.05.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 05.06.2018 г.

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

 

За да свалите пояснителните документи и тези за кандидатстване, кликнете тук