За FoxLaser

FoxLaser е вашият доверен партньор за лазерно рязане, щанцоване, листоогъване, заваряване и довършителни дейности, прахово боядисване на детайли и изделия от листови и профилни метали и неметали.
Натрупаният повече от 20 години опит, изпълнен с разнообразни предизвикателства и сложни задачи, благодарение на клиентите ни от различни индустрии – агротехника, производство на игрални автомати, електроника, ни дават самочувствието, че можем да се справим с всеки проект и специфични изисквания.
Разчитаме на висококвалифициран екип, специализиран в работата с висококачествени машини за лазерно рязане, щанцоване, листоогъване и прахово боядисване, който непрекъснато следи за качеството на изработените детайли с цел максимално намаляване на сгрешена продукция.
Качеството на нашите изделия, удовлетворението на клиентите и постоянното ни усъвършенстване като специалисти, са основните цели на FoxLaser.
Основните ни услуги са: 

  • 2D лазерно рязане на листов материал
  • 3D Лазерно рязане на тръби и профили
  • Щанцоване
  • Листоогъване (абкант)
  • Заваряване
  • Прахово боядисване на профили и детайли
Вижте още за нашите услуги

 

Гордеем с множеството сертификати, доказателство за качество в сферата на металообработването с лазер и работа с други ЦПУ машини.
От 2016 г. сме сертифицирани по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, а от 2018г. притежаваме заваръчен сертификат EN ISO 3834-2 от TÜV NORD България и сме сертифицирани по EN ISO 45001:2018 от ÖHMI AG.
В началото на 2019г. приключи сертифицирането на FoxLaser за енергийна ефективност по EN ISO 50001:2011.
Днес FoxLaser е достоен партньор на български и европейски компании, търсещи надеждни и коректни партньори в областта на листообработката на метали, лазерното рязане, щанцоване, поставянето на крепежни елементи и праховото боядисване.
Без съмнение, добрата работа и високите резултати правят впечатление дори извън границите на България.

 

Свържете се с нас

 

 

 

 

Обявление

Програма за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“. Проект BG-RRP-3.004- 1078-C01, Технологична модернизация в предприятието, финансиран чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана по чл. 4 от ПМС № 80/09.05.2022 г.


Описание на предмета на процедурата: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. ЦПУ- Серво-електрическа щанц преса.

Дата на публикуване: 08.09.2023 г.

Срок за подаване на оферти: 14.09.2023 г.

Ще се приемат оферти до 23:59 часа на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg). Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фокс Лазер ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и УО. За да свалите пояснителните документи и тези за кандидатстване, кликнете тук.

 

 

 

 

 

Изпълнение на договор по „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

На 21.09.2022г. ФОКС ЛАЗЕР ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ с номер BG16RFOP002-6.002-0440-C01 по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. 

Срокът на договора за БФП е от 21.09.2022г. до 21.07.2023г. 

Общият бюджет на проекта е на стойност 263 835.00 лева, като финансовият принос на Европейския фонд за регионално развитие е 131 917.50 лева 

Проект BG16RFOP002-6.002-0440, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

 

 

 

 

Сключен договор по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.077 - Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 27.01.2021 г. „Фокс Лазер“ ЕООД  сключи АДПБФП №: BG16RFOP002-2.077-0342. Проект и главна цел: 
“ Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Срокът за изпълнение: 3 месеца. Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и  22 500 лв. национално съфинансиране.