I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между фирма “ФОКС ЛАЗЕР” ЕООД, наричанa за по-кратко FoxLaser, клиенти възлагащи поръчки, наричани за краткост „Възложител” и партньори, осъществяващи доставка на материали, машини, оборудване, подизпълнение, наричани за краткост „Доставчик”.

2. Настоящите Общи условия представят договорното съдържание на деловите отношения между FoxLaser и Възложител и FoxLaser и Доставчик, доколкото
не се допълват или изменят от специални разпоредби - в сила, или договорени за специфични поръчки, доставки или дейности, за действия или споразумения. Общите /специални/ условия са задължителни за Възложителя/Доставчика като съвкупност от правила за деловите отношения между него и FoxLaser.

3. Действието на Общите условия не е ограничено във времето и по обхват. Те не се отнасят само до отделна поръчка или сделка, които FoxLaser може да предостави.

4. FoxLaser не гарантира и не отговаря за промени, отнасящи се до правния режим на поръчката или сделката или за фактически събития, настъпили поради причини извън нейния контрол.

5. Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободно движение на такива и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, Контрагентите (Клиенти и Доставчици) на FoxLaser декларират съгласие да предоставят на FoxLaser лични данни, предоставяни в онлайн платформата за запитвания, подадени чрез електроната поща или на място в офиса. Със съгласието си, с настоящите общи условия, Контрагентът декларира, че доброволно е предоставил своите лични данни и данните на упълномощените от него лица и дава изричното си съгласие FoxLaser
да съхранява, обработва и използва личните му данни, тези на упълномощените от него лица, като се съгласява и оторизира FoxLaser да предоставя информация или лични данни за Контрагентът на нейни адвокати, счетоводители, одитори и други външни консултанти и лица, в договорни отношения с FoxLaser, както и на други финансови институции в страната и в чужбина, в случаите когато те принадлежат към същата фирмена група или са свързани с FoxLaser лица по смисъла |на приложимото право, включително за целите на предлагането на продукти, услуги и проучвания относно предлаганите от FoxLaser продукти и услуги.

II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

1. Всички услуги предоставяни от FoxLaser се калкулират на база моментна пазарна стойност на вложените материали, необходимото технологично време за изработката на поръчката и използвания човешки ресурс за изпълнението ú.

2. Запитване, поръчка или потвърждение за поръчка за изработка се приемат само по електронен път, на посочения на интернет страницата на FoxLaser адрес. Поръчки на място в офис на фирмата не се приемат. Потвърждение за стартиране на поръчка за изработка, от страна на Клиента,  се приема само с писмено потвърждение по електронен път на упоменатия по-горе адрес. Всяка потвърдена поръчка се счита за сключен договор за изработка.

3. Поръчка за изработка се счита за приета от Фокс Лазер, само след писмено потвърждение на електронната поща при наличие на двустранен договор и/или изпращане на копие на платежен документ от страна на Клиента. Отговорност на Клиента е да гарантира, че предоставеният електронен адрес е коректен, така че електронните писма, изпратени от FoxLaser, да бъдат получени на неговия адрес. В частност, отговорност на Възложителя e, ако се използват SPAM филтри, да гарантира, че всички електронни писма от FoxLaser могат да бъдат доставени.

4. FoxLaser пристъпва към подробно ценообразуване или стартира поръчка за производство, само при налична, цялата, необходима за целта, техническа информация: Чертеж *.PDF формат (предпочитан е векторен, а не сканиран), 3D модели и сглобени единици, генерирани и дефинирани в sheet metal среда или weldment среда (*.sldprt, *.sldasm, *.stеp, *.iges); 2D CAD файлове (*.dxf, *.dwg), задължително на ниво детайл. Чертежите трябва да са с наненсени съответните стандарти и допуски; довършителни операции; изисквания за качествен контрол при заложени стандарти, различни от работните на FoxLaser, с указани важните контролни размери. Обработката на DWG/DXF сборни чертежи, както на всички останали формати чертежи (в това число, подадени невекторни файлове - *.jpeg, *.png и т.н.), се калкулира на база време за обработка и се включва в цената на офертата. След постъпило запитване от Възложител и представяне на необходимите документи и информация свързани с поръчката, се изготвя ценово предложение (оферта), както следва:

4.1. за Лазерно рязане, Огъване, Заваряване, Механична обработка, Поставяне на крепежи, Пресоване, Гравиране/Маркиране, и/или боядисване на листов материал.

4.1.1. Общи положения за стандартни калкулации, при вложен материал от FoxLaser:

4.1.1.1. При калкулацията за разкрой, при който използваемостта е под цял лист, се взима минимум стойността на материала, кратен на ширината на листа (у) и 1/4 от дължината му (х) или при дължина на детайла съизмерима с дължината му (х), се калкулира минимум 1/2 от ширината му (y), към стойността му се добавя времето необходимо за машинна настройка и за разкроя на детайла/детайлите. Предното важи, за стандартни материали и такива, които FoxLaser поддържa на склад. При нужда от закупуване на специален материал, клиентът заплаща 100% от стойността му, без значение, какво количество от материала е използван.

4.1.1.2. При калкулация за листоогъване се взима предвид времето за настройка на машината за работа, но не по-малко от 1/2 час.

4.1.1.3. Калкулация на прахово боядисване се базира на габаритен размер или на база площ, получена при изготвяне на чертеж от 3D софтуер, но не по-малко
от 1 м2.

4.1.2. FoxLaser изпълнява поръчки и с материали на клиентa. В случай, че материалът се осигурява от клиента, върху времето за лазерно рязане се добавят 20%, поради налагащите се промени в технологията на машините за разкрой. Допустимата фира, при лазерно рязане, с материал на клиента, е до 5% от тиража.

4.1.3. Възложителят е запознат и приема, че FoxLаser си запазва правото да отказва да изпълни поръчка с материал на клиента, ако доставеният материал не отговаря на нашите изисквания, което включва: отклонения в равнинността на материала извън нормите, както следва: DC01 - EN 10130/EN10131 FS; S235/355/420 – EN10025/EN10051 FS; DX51D+Z275 - EN 10346/EN10143 FS; DX51D+AZ (Galvalume) - EN10346/EN10143 FS; DX51D+ZM (Magnelis) - EN 10346/EN10143 FS; всякакви нарушения на лицевата повърхност, в това число подбитости, надрасквания, стартирал процес корозия и т.н.

4.1.4. Възложителят е запознат и приема, че при поставяне на материала върху машините за разкрой се получават следи и отпечатъци, които могат да бъдат сведени до минимум, но не и да бъдат избегнати. Огъването с абкант-преса оставя следи върху материала в линията на огъване. Защитата от следи при огъването се калкулира допълнително.

4.2. за 2D/3D лазерно рязане на тръбни профили:

4.2.1. Възложителят трябва да дефинира, кой тип лазерно рязане ще се прилага - 2D или 3D и каква точност на изделията се очаква, като краен резултат. FoxLaser разполага с лазерно устройство за корекция на изместването, като всяко замерване отнема средно 3 (три) секунди, които се добавят към общото време за разкрой. При 3D рязане може да се стигне до 7-кратно увеличение на времето, в зависимост от профила и сложността на детайла.

4.2.2. Възложителят е запознат и приема, че при стягане (захващане) и огъване, на тръби и профили, се получават следи и отпечатъци, които могат да бъдат сведени до минимум, но не и да бъдат избегнати. Минималното количество материал, необходим за настройка на машината, е 6 (шест) метра/1 прът. Необходимото количество се уточнява съобразно параметрите на заявката за поръчка.

4.2.3. Възложителят е запознат и приема, че при 2D рязане на тръбни профили, чисто технологично, 150 мм (при 3D рязане – 320 мм) от материала са необработваеми, поради нуждата от място за захват на профила, което се залага като определена загуба материал по време на производството. Допустимата фира, при лазерно рязане, с материал на клиента, е до 5% от тиража.

4.2.4. Възложителят е запознат и приема, че FoxLaser изпълнява разкрой, само при подадени цели дължини профил, но не по-малко от 2500 мм +150 мм (2D рязане) или +320 мм (3D рязане).

4.2.5. Възложителят е запознат и приема, че профилите се обработват двустранно (начало и край на геометрията на детайла).

4.2.6. Възложителят е запознат и приема, че максимален размер на готов детайл е 4500 мм.

4.2.7. Възложителят е запознат и приема, че праволинейността на тръбните профили има влияние върху точността на размерите на готовото изделие.

4.2.8. Възложителят е запознат и приема, че след завършване на първата поръчка, FoxLaser си запазва правото на пост-изчисление и евентуална корекция на цената, при бъдещо повторно възложение.

4.2.9. Възложителят е запознат и приема, че при допуснати от негова страна пропуски или грешки в подадената документация, FoxLaser не носи отговорност,
а отстраняването им е за сметка на възложителя.

5. Стандартният срок за изготвяне на индикативна оферта, от страна на FoxLaser, e 2-3 (два до 3) работни дни, но в зависимост от обема на заданието и целостта на получената от Възложителя информация, както и при липсата на векторни чертежи, този срок може да се удължи до 5-7 работни дни или повече, със съответно потвърждение от Възложителя. (Векторизация на чертежи от страна на FoxLaser, се калкулира на време и се включва в ценовото предложение, при наличие на възможност за предоставяне услугата). Корекцията на пропуски или грешки, допуснати в модели и чертежи на клента, се калкулират допълнително, без значение, на кой етап на изпълнение на поръчката е направена корекцията.

6. Конкретно ценово предложение се изготвя своевременно след официално потвърждение на заданието и се подава до 5 работни дни.

7. Всяко едно ценово предложение е валидно за срока описан в него при излъчването му. Срокът за изработка заложен в него, важи при потвърждение до 2 (два) работни дни, считано от получаването му, което е времето, в което се пазят и заявените за поръчката материали. Валидността се отнася само до услугите на FoxLaser. Ако има промени в цените на материала, преди да бъде потвърдена поръчката от страна на Клиента, FoxLaser си запазва правото да прави ценови корекции.

8. Срок за изпълнение на стандартна поръчка е 20 (двадесет) работни дни. Под стандартна поръчка се приема обем работа, за който е необходимо не повече от 2,5 тона материал и не повече от 8-10 часа време за разкрой (лазерно рязане или щанцоване). Срок за поръчки с по-голям обем, се изчислява на база моментното натоварване и планираните производствени задачи. Същото се отнася за комплексни поръчки, срокът за които се определя индивидуално и в зависимост от сложността на изпълнение.

9. При възможност, поръчки за изработка се изпълняват в рамките на 10 (десет) дни, ако те не изискват доставка на специализиран материал и ако обемът им не надхвърля 2 часа време за разкрой. При доставка на нестандартни материали, срокът за изпълнение на заданието започва да тече от деня, в който материалът бъде доставен в базата на FoxLaser.

10. Изпълнението на всяка поръчка във FoxLaser е с предварително уточнен технологично-производствен процес. Ако по време на производство се установи невъзможност за изпълнение, FoxLaser има право да поиска предоговаряне на стойността на поръчката, заради промяна в технологията или необходимостта от допълнителни разходи за подизпълнение, или да се откаже от нея, като предаде детайлите на етапа на тяхната готовност, като за целта получава само 90% от договорената сума, но свързана пряко с етапа на изпълнение на детайлите.

11. Възложителят е запознат и приема, че при нанасяне на корекции по заданието, подадени писмено от негова страна, след стартирана вече поръчка, производството й се стопира на етапа, в който се намира. Нанасят се необходимите промени в производствената документация. При възможност, произведените до момента детайли се коригират. Всички направени разходи за нанесените промени, както и произведени вече детайли, невъзможни за корекция, са за сметка на Възложителя. Срокът на поръчката се удължава с толкова дни, колкото е отнела преработката на документация и детайли.

12. Стандартни цени и условия на плащане:

12.1. Цени:

12.1.1. Минимална стойност на поръчка за обработка на листов материал - 1000,00 лв. (Хиляда лева) без ДДС (включва цена за NC програмиране).

12.1.2. Разходи за 3D моделиране – 75,00 лв/час, но не по-малко от 1/2час.

12.1.3. Разходи за 2D моделиране – 35,00 лв/час, но не по-малко от 1/2час.

12.1.4. Разходи за NC програмиране - 25,00 лв/бр програма за разкрой (само за нови детайли). Не се начисляват за поръчки над 1000,00 лв за лазерно рязане/щанцоване на листов материал и за над 1500,00 лв за лазерно рязане на тръбни профили.

12.1.5. Цените на FoxLaser са франко склад (ex works). Опаковка, транспорт, транспортни и митнически такси, се начисляват отделно. Транспортна или друг вид застраховка може да бъде сключена по желание на Възложителя и за негова сметка.

12.2. Условия:

12.2.1. Преди стартиране на изпълнение на поръчка за нов клиент се изисква 100% авансово плащане.

12.2.2. За поръчки за изработка на стойност под 1000,00 лв – 100% авансово плащане, освен в случаите, когато има подписан Договор, в който изрично се определят условията на плащане.

12.2.3. За поръчки за изработка над 1000,00 лв – по договаряне, но не по малко от 50% аванс и остатъка при готовност за спедиция.

12.3. Плащането на дадена поръчка, се счита за извършено, когато сметката на FoxLaser бъде кредитирана с еквивалента на плащането. В случай на закъснение на плащане, при условия на отложено плащане, на Възложителя се начислява лихва от 10% на годишна база. При частично плащане на просрочени задължения от страна на Възложителя, същите се погасяват в поредността на тяхното възникване.

12.4. За поръчки, различни от стандартните, се подписва на договор за изпълнение, при който се договарят условия и сроковете за изпълнение и начин на плащане.

12.5. Производство на мостра (прототипно изделие):

12.5.1. Лазерно рязане/щанцоване на листов материал – калкулира се тиражна цена, която се умножава по три за протипното производство.

12.5.2. Лазерно рязане на тръбни профили – 250,00 лв/час.

12.6. Ако изпълнението на дадено задание, е свързано с изработка или закупуване на специализиран нестандартен инструментариум, стойността му е дължима 50% при стартиране на поръчката и 50% при готовност за спедиция. Това важи и за изработка на мостри.

12.7. При отказ на поръчка едностранно, от страна на Възложителя, след платен аванс, но преди стартиране на доставки и производствени цикли, Възложителя има право на 50% от платената авансово сума. Ако е стартирал процес по доставка или е стратирано производсто, Възложителят дължи всички суми по договора, до етапа на изработка на детайлите. Всичкият изработен материал и/или детайли се предават на Възложителя с приемо-предавателен протокол и фактура.

12.8. При невъзможност да се изпълни заявката в договорения срок, по вина на FoxLaser, FoxLaser дължи обезщетение в размер на 0,1% на ден, но не повече от
10% от стойността на поръчката. FoxLaser не поема отговорност за забавяне или неизпълнение, поради форсмажорни обстоятелства, свързани със закъснели доставки на суровини и материали: ограничения на движение на транспортни средства, свързани с противо епидемични мерки; поради лоши атмосферни условия или тежки аварии по машини, свързани с изработката на конкретното задание.

12.9. При едностранно прекратяване на поръчката от страна на FoxLaser, в рамките на 24 ч., от официално възложение, на клиента се връща авансовата сума,
ако прекратяването е свързано с невъзможност за изпълнение на заданието, появило се в процеса на производство.

12.10. Стандартно опаковката се извършва от FoxLaser по утвърдени стандарти, с цел предотвратяване на евентуални дефекти, причинени при транспортиране на стоките. При възможност стоките се опаковат върху нови евро палети, чиято цена се включва в цената на опаковката. FoxLaser изкупува обратно евро-палета, ако той бъде върнат в същото състояние.

12.11. Товаро-разтоварни дейности, при експедиция на стоки или прием на клиентски материал, се извършват с транспортно-складова техника, само в превозни средства, подходящи за механизирано товарене. Цената на товаро-разтоварните дейности са включени в цената на опаковката. Всяко товарене на ръка е ангажимент на Възложителя.

12.12. Преопаковане, на готова за спедиране стока на клиент, поради изпращането на несъобразен с габаритите на товара транспорт, се извършва само при възможност за отделяне на човешки ресурс и срещу заплащане на времето за положения допълнителен труд в размер на 35 (Тридесет и пет) лв/час на човек.

12.13. FoxLaser съхранява готовата продукция без начисляване на такса за съхранение на склад до 3 (три) работни дни от писмено уведомяване на клиента
за готовност за спедиция. Всеки следващ ден се таксува по 0.25 €/м2 за палето-място или заета площ.

13. Иск за рекламация на издадена продукция, се приема не по-късно от 3 (три) работни дни, считано от получаването ù. Форма „Иск за рекламация“, може да откриете тук (линк).

13.1 Иск за рекламация възникнала по време на транспорт се подава към нас не по – късно от 3 (три) дни по надлежния ред спрямо Чл.9 от ЧМР конвенцията (линк към конвенцията) придружено със снимков материал.

14. Възложителят е запознат и приема, че при възлагане и заплащане на конструктивна разработка на изделие, FoxLaser си запазва правото да съхранява производствената документация, като декларира правилното и съхранение и не я предоставя на трети лица. Собствеността на документацията е на Възложителя, но е на отговорно пазене във FoxLaser. По желание на Възложителя, FoxLaser предоставя 2D чертежи във векторен PDF формат.

III. МАТЕРИАЛИ

FoxLaser поддържа материали на склад, за които можете да се информирате на интернет сайта, след получаване разрешение за достъп. FoxLaser може да достави всеки стандартен вид, размер и дебелина материал.

Стандартни материали листов прокат и профилни тръби:

ВЪГЛЕРОДНИ СТОМАНИ: DC01, S235JR, S355JR, S420MC, S460MC

ГАЛВАНИЗИРАНИ СТОМАНИ: DX51D+Z275, DX51D+AZ, DX51D+ZM

НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ: AISI 304/304L, 316/316L

АЛУМИНИЙ: 1050, 5754, 6082, 7075

МЕСИНГ – 1/2H

IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДОСТАВЧИЦИ

1. За доставчик на материали за нуждите на FoxLaser, се допускат само одобрени според ИСУ фирми.

2. За всяка доставка на материал FoxLaser изисква от доставчика сертификат 3.1 или най-малко 2.2 и декларация за съответствие с европейските норми.

3. FoxLaser не приема стоки, доставени в опаковка, различна от оригиналната или с нарушена цялост на опаковката.

4. Листовият и тръбен материал се приемат на база издадени документи, но при установяване на дефекти, водещи до невъзможност за коректно изпълнение,
по време на разкроя му, се предявява рекламация към доставчика. В случай на доставка на материали с поставено защитно фолио, поради невъзможността за проверка на листовия материал под защитното фолио, FoxLaser си запазва правото да предяви рекламация, при установяване на дефекти или деформации в покритието на по-късен етап, когато фолиото бъде отстранено от листовия материал.

5. Всяка доставка от подизпълнител трябва да е придружена с документ за контрол на качеството, доказващ коректното му изпълнение, приемо-предавателен протокол, в който е указан номер на наша поръчка. Необходимите документи, може да откриете тук (линк)

6. Товаро-разтоварни дейности се извършват само с транспортно-складова техника от подходящи за целта превозни средства. Всички материали трябва да са подходящо опаковани за разтоварване. Всяко разтоварване на ръка, по вина на доставчика, е негово задължение, в противен случай FoxLaser може да откаже прием на съответната доставка.

7. Всяка издадена към FoxLaser фактура стандартно се изплаща след 30 дни, освен ако не е договорен друг срок.

8. Фактури към доставчици се изплащат на съответен падеж, но веднъж седмично - в сряда.

V. СТАНДАРТИ

FoxLaser, стандартно, изпълнява заданията съгласно въведени стандарти за качество в СУК ISO 9001:2015 За линейни отклонения – ISO 2768-m; за нанесени прахови покрития – DIN EN ISO 2409, ASTM D 3002, ASTM D 3359, EN ISO 9227, EN ISO 6270-2 CH;  за механична обработка на листовия материал – ISO 13715.

За неуредените въпроси в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

rev.4 - 20.09.2021