Уважаеми партньори,

Във връзка с Решение от 13.03.2020 година на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение на територията на Република България до 13.04.2020 година, както и указанията и забраните в Заповед № РД-01-124/13.03.2020 година на Министъра на здравеопазването, свързани с мерките за ограничаване и неразпространение на коронавирус COVID-19 на територията на страната, сме принудени да въведем редица ограничения и реорганизация в работния процес, което практически води до ограничаване и нарушаване на нормалния ритъм на производство, респективно възможността ни адекватно и в срокове да осъществяваме поетите задължения към Вас.

По същество сме изправени пред непредвидено и непредотвратимо събитие, такова от извънреден характер, което може да бъде съвместено с разбирането за „непреодолима сила“ (форсмажор) по смисъла на Търговския закон.

 След проведена извънредна среща на ръководния състав във Фокс Лазер, за предприемане на мерки, непозволяващи прекъсване на работния процес и вземане на решения, които да оставят Фокс Лазер като Ваш надежден партньор, бихме искали да Ви уведомим в няколко точки за следното:

1.     Към настоящия момент, няма законово ограничение, което да поставя Фокс Лазер в невъзможност за изпълнение на поетите ангажименти към своите възложители.

2.     Фокс Лазер смята да изпълни всички поети и да не отказва нови възложения за изработка на изделия по задание на своите възложители, докато има законово право за извършване на тази дейност.

3.     Фокс Лазер ще заработи в режим на работа, съобразен с извънредната ситуация в Република Българиа, а именно:

a.     Голяма част от администрацията ще премине в неприсъствен режим на работа (Хоум Офис), за да предпазим максимално своите служители;

b.     Всички звена във Фокс Лазер ще бъдат разредени и преминават в двусменен или трисменен режим на работа - целево да има минимално струпване на персонал на кв.м в базата на предприятието;

c.      Има поставени предпазни средства на всеки вход в предприятието (предпазни маски, дезифектант за ръце), както и специалистите отговорни за хигиената в дружеството дезинфекцират всички точки, които биха могли да бъдат причина за пренос на зараза;

d.     Ограничаваме достъпа на външни лица до базата на Фокс Лазер. Всички срещи се отменят до второ нареждане. Достъп до Базата на Фокс Лазер ще имат само служители, а доставчици по предварителен график и уговорка и съгласно въведените ограничителни мерки.

4.     Имаме уверението на своите доставчици, че към настоящия момент няма да има ограничение в доставката на необходимите материали за изпълнение на поставени възложения от Вас:

a.     Към момента сме информирани, че единственото непредвидено събитие, което се отразява на съвместната ни работа, е евентуално забавяне на доставките, което на практика, може да се отрази единствено на поетия срок за изпълнение.

Във връзка с гореизложеното, Фокс Лазер иска да Ви увери, че ще направи всичко възможно, в рамките на съществуващото законодателство, да изпълни поетите ангажименти към Вас.

В условията на форсмажорна ситуация, за да успеем да посрещнем своите задължения към доставчици и партньори в изработката на изделия по клиентски възложения, бихме искали да Ви уведомим, че преминаваме към извънреден режим на приемане на поръчки.

С цел осигуряването на непрекъснат процес на работа, независимо от създалата се ситуация в глобален мащаб, най-учтиво отправяме към вас следната молба:

1.     При получаване на поръчка и преди нейното стартиране -  70% авансово плащане;

2.     След изработка на изделията и преди спедиция – 30% от стойноста на възложението;

3.     Транспортните разходи, както и разходи за пакетаж в случаите, в които това е ангажимент на Фокс Лазер, ще се предоставят като информация предварително, с очаквано плащане преди спедиция.

Молим за Вашето разбиране и съпричастност към създалата се обстановка. Желанието на Фокс Лазер, като дългогодишен партньор на стотици дружества, е да останем коректни, както към своите възложители, така и към своите доставчици и служители.

Бъдете здрави и благодарим за Вашето партньорство, вярваме, че изънредната ситуация ще ни направи само по-добри в това което правим и ще бъде предпоставка, за по-добро партньорство между Фокс Лазер и неговите партньори.

 

От ръководството на Фокс Лазер ЕООД

16.03.2020г.